2015-2016 FreshmenNo.

Name

Wt.

Ht.

Position

1

Firstname Lastname

----

----

----

2

Firstname Lastname

----

----

----

3

Firstname Lastname

----

----

----

4

Firstname Lastname

----

----

----

5

Firstname Lastname

----

----

----

6

Firstname Lastname

----

----

----

7

Firstname Lastname

----

----

----

8

Firstname Lastname

----

----

----

9

Firstname Lastname

----

----

----

10

Firstname Lastname

----

----

----

11

Firstname Lastname

----

----

----

12

Firstname Lastname

----

----

----

13

Firstname Lastname

----

----

----